זאב יעבץ

(1847–1924)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

ראש השנה לאילנות

ע"פ מהדורת ורשה 1892

 

עיון

 

היהדות והגלות

קראקא: המצפה, 1911.

 

תולדות ישראל  (בי"ד כרכים)

חלק ראשון: מראשית ימי האבות עד אחרית מלכות שאול

ע"פ מהדורת תשט"ו, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

הקדמה

 

ישראל בארצו

א.     ראשית הארץ ויושביה

ב.     העברים

 

I. קדמת ישראל

א.     מעשה אבות

ב.     מושב ישראל במצרים

ג.      דור המדבר

ד.     תורת משה

 

II. ימי הבית הראשון

א.     הכיבוש והחילוק

ב.     ימי השופטים

ג.      רוח חדשה; חורבן שילה ותחית הנבואה

ד.     ראשית המלוכה

 

מוצא דבר

א.     יושבי הארץ מלפנים

ב.     חוט משוך בטבע משפחת אברהם

ג.       מלחמת כדרלעומר

ד.      החיתון בבנות כנען בימי האבות

ה.     ברית מלכי פלישתים עם אברהם ויצחק

ו.       המסחר בימי האבות

ז.       מכירת יוסף

ח.     האומה ושמותיה

ט.     ראשית עבודת הסופרים בישראל

י.       הנבואה הכבושה

יא.   קדמות המלאכה בישראל

יב.   ריבוי הנשים בישראל

יג.    לאומים ומתבוללים במצרים

יד.   קושי השעבוד

טו.   פרשת משפטים

טז.   מעשה עגל

יז.     הבכורה והלויה

יח.   העבודה במדבר ובארץ עד בנין ביהמ"ק

יט.   משפחת הקיני

כ.      ראשית אדום ועמלק

כא. כיבושי יחיד של יהודה ובית יוסף

כב. קדמות התורה ואחדותה

כג.   דעת קדמונינו על ימי השופטים

כד.  זמן פסל מיכה ופילגש בגבעה

כה. נדר יפתח ונזירות שמשון

כו.   יחס בית שאול

כז.   הערה כוללת לסדר השופטים, יחוס הקרחי, ויחס בית דוד וכהנים גדולים

 

מפתח השמות והמקומות

מגילות היחס; לוח סדרי המסעות

 

חלק שני: מראשית מלכות בית דוד עד מות חזקיהו

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

II. ימי הבית הראשון (תור שני)

א.     המלכות השלמה

1.     מלוכת דוד

2.     דרכי אבותינו עד מות דוד

3.     מלוכת שלמה

ב.     המלכות החלוקה

1.     ימי ריב הממלכות

2.     ימי ברית הממלכות

3.     ימי הממלכות הבודדות לנפשן

4.     ימי אבדן ממלכת אפרים

ג.      ימי ממלכת יהודה לבדה

1.     ימי חזקיהו

2.     הנביאים בימי עזיהו, יותם, אחז, חזקיהו

 

מוצא דבר

א.     מלחמת דוד באדום

ב.     כיוון שמות גיבורי דוד

ג.       התור הראשון לספרי הנביאים

ד.      נבואת אחיהו והבאים אחריו

ה.     סדר מלחמות יהושפט

ו.       קטגוריא בין בית דוד ובין בית אהרן

ז.       עזיהו ויותם = זכריה שלום ומנחם

ח.     המעונים

ט.     ימי אחז

י.       מפלת סנחריב

יא.   הכנסת גרים אחרי מפלת סנחריב

יב.   נביאים שנתנבאו בפרק אחד

יג.    בירורי מאורעות מתוך מזמורי תהלים

חלק שלישי: מראשית ימי מנשה עד אלכסנדר מוקדון

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

II. ימי הבית הראשון (תשלום תור שני)

ג. ימי ממלכת יהודה לבדה

3.     דלדול ממלכת יהודה

4.     אחרית ימי הטובה לממלכת יהודה

5.     מלכי יהודה האחרונים

6.     דרכי אבותינו מימי שלמה עד החורבן

7.     ימי החורבן

8.     גלות בבל

 

III. ימי הבית השני

א.     ימי שלטון פרס

1.     העלות הגולה

2.     בנין הבית

3.     דור מרדכי בן יאיר ומלאכי הנביא

4.     מעשי עזרא הסופר, ראשית הסופרים ותחילת פרסום תורה שבעל פה

5.     חיזוק מושב ישראל בארצו בידי נחמיה

6.     ראשית ימי כנסת הגדולה

7.     אחרית ימי שלטון פרס

 

מוצא דבר

1.      תשובת דור יאשיהו

2.     בני יאשיהו לשמותם ולשונותיהם

3.     גולי בבל הראשונים

4.     יהויכין וצדקיהו בעיני הגולה

5.     שער שושן

6.     סידור משמרות כהונה ולויה ומושבותם לעריהם בימי בית שני

7.     ראשית כת הפרושים

8.     דבר הפורים

9.     מלאכי הנביא ועזרא הסופר

10.                        הכתב העברי והאשורי והתרגום הארמי

11.                        השבי והביזה לפני בוא נחמיה

12.                        צדקת ס' דברי הימים וערכו

13.                        גורל ספרי שלמה

14.                        רמזי חתום כה"ק בגופי המקראות

15.                        מנין שנות בית שני, דריוש המדי ודניאל שבפרשה ו'

16.  בירורי מאורעות מתוך מזמורי תהלים (המחצית השניה)

 

תוצאות

חלק רביעי: מראשית ימי שלטון היוונים עד דלדול ממשלת החשמונאים

בהוספת תוצאות "הפפיראות" שנמצאו מקרוב במצרים

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

III. ימי הבית השני

ב.     ימי היוונים

1.     הפגיעה הראשונה לישראל ביון

2.     מעשי אנשי כנסת הגדולה

3.     ימי שלטון שלשה מלכי בית תלמי הראשונים בישראל

4.     ימי אחרית שלטון בית תלמי בישראל.  דור שמעון הצדיק ובן סירא

5.     שלטון מלכי הצפון אנטיוך וסלקיס בנו

6.     השערוריה והשמד בימי אנטיוכוס הרשע

ג.      ימי החשמונאים

1.     הפרקן.  מעשי מתתיהו ויהודה

2.     תגבורת בית חשמוני ודלדול בית סלק

3.     ראשית קוממיות ישראל

4.     ישראל במצרים ופלגות הכתות בארץ ישראל

5.     ימי שלטון הורקנוס הוא יוחנן כהן גדול

6.     המלכות בבית חשמוני

7.     ימי הטובה האחרונים בממשלת בית חשמוני

8.     מטמוט בית חשמוני לפני בית אדום וממשלת רומי

 

מוצא דבר

1.     מגלת יחס הלוים [שייך לחלק ג']

2.     תקוני מקדש שני מרומזים במקרא

3.     בית טוביה ובית צדוק

4.     בית חוניו

5.     החסידים והאיסים

 

חלק חמישי: מראשית שלטון הורדוס עד אחרי החורבן

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

III. ימי הבית השני

ד. ימי שלטון בית הורדוס ומשמעת רומי

1.     בני אנטיפטר שליטים בארץ

2.     מלכות הורדוס

3.     שׁלטון יורשׁי הורדוס ושׁלטון נציבי רומי הראשׁונים

4.     ימי מלוכת אגריפס

5.     תפוצות עם ישראל וכבוד תורתו

 

חלק ששי: מראשית נשיאות רבי יוחנן בן זכי עד אחרית ר' יהודה נשיאה

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

IV. גלות רומי

 

א. ימי הנשיאים

1. הפלטה הנשארה

2. תשובת הנשיאות לצאצאי הלל

3. המעמד הפוליטי

4. ר' עקיבא וחבריו

5. תקומות ברומי בכל תפוצות ישראל

6. הפולמוס האחרון

7. ימי גזרת השמד

8. ימי ר' יהודה ור"מ ר"ש ור' יוסי

9. ר' יהודה הנשיא ודורו

10. סדור המשנה וחתומה

11. דוד רבן גמליאל ברבי ור' יהודה נשיאה

 

מוצא דבר

1. זכר לחרבן

2. זכר למקדש

3. במקום עבודה

4. חכמי דור הראשון לחרבן

5. חכמי דורו של ר"ג דיבנה

6. נצחון בית הלל

7. קלמנס ואשתו הגרים

8. ארבעה שנכנסו לפרדס

9. כנגד דעת מינים

10. חכמי דורו של רשב"ג

11. בן תמליון

12. ר' יהודה הנשיא וחכמי דורו

13. סדר זמן המאורעות

14. כתיבת המשנה

 

חלק שביעי: מראשית ימי האמוראים עד ימי תכלית רום קרן התורה בבבל ודלדולה בא"י

ע"פ מהדורת תשכ"ג, הוצאת "עם עולם בע"מ", תל אביב.

 

IV. גלות רומי

ב. ימי ראשי הגולה

א. ימי האמוראים

1. קדמות התורה בבבל

2. הדור הראשון לאמוראי בבל

3. רבי יוחנן, רבותיו וחבריו. צפורי וטבריה

4. הדור השני לאמוראי בבל, סורא

5. דור ר' אמי ור' אבהו. טבריא

6. דור ר' אמי ור' אבהו. קסרי

מוצא דבר

1. תנאי בבל

2. רב ושמואל וחבריהם

3. ר' יוחנן וחבריו

4. מלואים לדור שני לאמוראי בבל

5. מלואים לדור ר' אמי וחבריו

6. רבנן דקסרין

חלק שמיני:

...

חלק תשיעי:

...

חלק עשירי:

...

חלק אחד-עשר:

...

 

חלק שנים-עשר: מימי הרמב"ם ז"ל עד גירוש ספרד

ע"פ מהדורת תרצ"ה, הוצאת "אחיעבר", תל אביב.

 

א. רבנו משה בן מימון (הרמב"ם) ומעשיו

ב. איבה מחוץ וריבות מבית

ג. רבנו משה בן נחמן

ג-ב. ישראל בארצות המערב, בארצות ספרד, צרפת, אשכנז ובנותיהן

ד. ימי המאה האחרונה לישראל בספרד

מילואים

1. בקור הויכוח המחלוקת הראשונה ע"ד ס' המורה מאת המחבר ז"ל

2. מקצת ממכתבי הרמב"ם ז"ל

3. שאלת חכמי צרפת ותשובת הרמבם ע"ד האמונה במזל הכוכבים

4. מאמר מיוחד מאת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק

נספחים

1. מאמר מאת אליעזר הכהן צוויפעל

2. שזח"ה: רבנו משה אמת ותורתו אמת!

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               דביר יצחקי

·               סוניה הרטמן

·               רות ששון

·               רבקה קולבינגר

·               נוגה אטלס

·               שלומית אפל

·               מלאכי שפר

·               אודי יוליס

·               רועי קלעי

·               שולמית רפאלי

·               יעל זאבי

·               רחל דנא

·               יעל ריישר

·               אביבה רוזובסקי

·               בלהה ארגון

הגיהו:

·               נורית רכס

·               עדנה הדר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org