ר' יהודה הלוי

(בערך 1080–1141)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

שירה

 [סדר השירים על-פי ישראל זמורה]

שירי חול

ספר ראשון: שירי ציון

1.     מכבל ערב

                                א.        לבי במזרח ואנכי בסוף מערב

                                 ב.         אלהי משכנותיך ידידות

                                  ג.         התרדף נערות אחר חמשים

                                 ד.         דבריך במור עבר רקוחים

                                ה.        יום נכספה נפשי לבית הועד

                                  ו.         יפה נוף משוש תבל קריה למלך רב

2.     על הים

                                א.        הציקתני תשוקתי לאל חי

                                 ב.         לך נפשי בטוחה או חרדה

                                  ג.         הבא מבול ושם תבל חרבה

                                 ד.         אלהי אל תשבר משברי ים

                                ה.        אמר בלב ימים ללב רגז

                                  ו.         אצעק בלב נמס ופיק ברכים

                                 ז.         קראו עלי בנות ומשפחות

                                ח.        יועץ ומקים במרום שחקים

                                ט.        זה רוחך צד מערב רקוח

3.     למצרים תהילה

                                א.        ראה ערים והתבונן פרזות

                                 ב.         אלהי פלאך דור דור ירחש

                                  ג.         למצרים עלי כל עיר תהלה

                                 ד.         נאם אסף ביום אסף חרוזיו

                                ה.        הפשט הזמן בגדי חרדות

                                  ו.         יפי קול קדמו כנור ליפות

                                 ז.         נטה בי אלי צען וים-סוף והר חורב

                                ח.        היוכלו פגרים היותם חדרים

                                ט.        צנפני זמן אל מדברי נף

4.     ציון הלא תשאלי

                                א.        ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך

                                 ב.         שלום לך הר העברים

 

 

ספר שני: שירי דודים

1.     בין ההדסים

                    א.        עפרים עמדו בין ההדסים

                     ב.         אמר לעב ותשכב הרסיסים

                      ג.         את בין עצי עדן הדס פרח

                     ד.         בכל אף יעלה ריח לבונה

                    ה.        אמר אל מי יאו לראות תמונה

2.      ליעלת החן

                    א.        יעלת חן רחמי לבב שכנתיו מעודך

                     ב.         שפת אדם וטורים מפנינים

                      ג.         שלומותי מסוכים בדמעות

                     ד.         צבית חן שביתני בצביך

                    ה.        מה לך צביה תמנעי ציריך

                      ו.         יונה מקוננת ומתלוננת

                     ז.         צאי יפה שכונה בלבבות

                    ח.        חמה בעד רקיע צמה אור לחיך גלי

                    ט.        מה תעלה שמש ומה תופיע

                      י.         ליל גלתה אלי צביה נערה

                   יא.       עפרה תכבס את בגדיה במי

                   יב.       לקראת חלל חשקך קרב החזיקי

                    יג.        יפה תיפה שהרניה

                   יד.       את עפרה צבית ארמון

                   טו.       יונה כשמש גלגל דרכת

                   טז.      לו שחרים ירדפוני ברוח

                    יז.        לחיך פתן ומנהו הצרי

                   יח.       יונה תמה צחה אדמה דומה לחמה עולה במזרח

                   יט.       בחייכם תנו שכר לאבד

                     כ.         רעית צבי אל תנודי כי מאד חשבתיך מעודי

                  כא.      שלום לצביה נערה

3.      אל דוד

                    א.        אשא שלומי על כנף הרוח

                     ב.         שאלו מעפרי שלומי יענה מה בצע בדמי

                      ג.         חי הברית דודי וחייך וחי

                     ד.         יום שעשעתיהו עלי ברכי

                    ה.        לחי כרצפת אש ברצפת שש

                      ו.         עפרי צבי בית לך על כל צבי

                     ז.         בא ידידי בא לבית בת נדיבים נתעלסה באהבים

4.      קול חתן

                    א.        חתן תנה הורך עלי כלה

                     ב.         שמח בחור בילדותך

                      ג.         צרי גלעד בפי שרף מעופף

                     ד.         חתני מה מאד יקרה מנתו

                    ה.        שור אם קרעה בת שחר שחרות שריוניה

                      ו.         יזרח מאור עליון על ראשך חתן

                     ז.         זרח חתן פרש כנפי רננה

                    ח.        תאב לחזות שמש צדק

                    ט.        יגדל כבוד השכני רום ערץ

                      י.         יפרח חתן כשושן בקרב ידידים נעלסים

                   יא.       נבעלה שמש לסהר

                   יב.       הוד והדר שים חבלו וישמע בכל אשר יצא

                    יג.        יכונן חתני מנוחיו

                   יד.       בואו וראו הוד חתן

                   טו.       בתולות על שירתן וכנור על נגינתו

                   טז.      שלומות נקבצו כיום המונים

                    יז.        אמרו בני ימים לבן נדיב

                   יח.       זמן מעדנך מלא עדנים

                   יט.       שאו כנפי שחרים וערבים

                     כ.         בכנפי החלום אעוף כיונה

                  כא.      יבא דודי לגנו ויכין מסבו וכנו

                   כב.      בן פרת יפה עין בן פרת עלי עין

                   כג.       אל בית הנבנה על קו

5.      וקול כלה

                    א.        מה יפית יפת העין

                     ב.         יונה על אפיקי מים

                      ג.         ראו חפה ראו ערש רבודה

                     ד.         חיי יפה וברה כלבנה

6.      לתאמי צביה

                    א.        מלונת הדסים וערש בשמים

                     ב.         חפה עלי נטעי יקר חפפת

                      ג.         מלאכי האהבה יתרפקו

                     ד.         בחדר ענג צץ מטה עז

                    ה.        צורי זמם תומי זמן הפק

                      ו.         עזוב לראות אשר יהיה והיה

                     ז.         שחקים נקרעו להיות מעילים

                    ח.        כוכבי תבל כיום חברו

                    ט.        מה לצבי חן דרך צפה

                      י.         מן ההדס על הדסה נשבה

                   יא.       ידידי אל אני אקרא אליכם

                   יב.       שאו שלום למבחר החתנים

                    יג.        אהבי נער הנה מה נעים ומה טוב

                   יד.       קחה מן ההדס מנחת ענפיו

                   טו.       תומי צביה נתנו לבות

                   טז.      עורה ידידי מתנומתך

 

ספר שלישי: שירי ידידות

1.   לרבי משה אבן עזרא

                    א.        התמיר בזקונים הבחורות

                     ב.         הריח מר ואם ריח עסיסים

                      ג.         איך אחריך אמצאה מרגוע

                     ד.         תן ריחך בשמי מפאת כליל יפי

                    ה.        אחר גלות סוד מה אטמין

                      ו.         עמדו עמדו קט מעט אחינו

                     ז.         בכה על מחרת היום בלילו

                    ח.        ידענוך נדד מימי עלומים

                    ט.        שלום לגבר ששוניו הגלו

                      י.         בגדתם בי מידעי ורעי

                   יא.       לנחל בין ממלא על גדותיו

                   יב.       לא חכמו ימים ולא סבלו

                    יג.        דמע אשר היה כטל חרמון

                   יד.       דוד בחלום נטה ללון בחיק עפרה

                   טו.       עלי כזאת תבכינה שאננות ותהמינה

2.   להחבר ר' אהרן בן ציון אלעמאני

                    א.        אלהים העלני מתהמות

                     ב.         למיטב כפרים ומבחר נרדים

                      ג.         שאו הרים ומדברים וימים

                     ד.         פעמן זהב ורמון עם אבני זכרון

                    ה.        איה כבוד האל ומוראו

                      ו.         הרף שאון ים עד אשר יקרב

                     ז.         ראה כי ענני גשמי וטלי

                    ח.        סעפי בחנכה לא שמחים

                    ט.        אשרי ותארכנה תנומותי

                      י.         יפי קול קדמו כנור ליפות

                   יא.       התנכרה שבת ומעדניה

                   יב.       שלח במשמני נדד רזון

                    יג.        לאט פרוד עלי רעים ואחים

                   יד.       על משכבי בלילות (אגרת)

3.   לרבי שמואל הנגיד

                    א.        ירנו ימים ועתות תשמחנה

                     ב.         עיני כל ישראל עליך

                      ג.         מבחד גזרים למבחר גזרים

                     ד.         הגיע זמן קץ לפקד אריאל

                    ה.        ליהודים היתה אורה

                      ו.         ביום קראי למכתב יד אדני

                     ז.         חן חן לנטר כרמו

                    ח.        אמר לצבא שחקים איך כליתם

                    ט.        אם רצון נפשכם (אגרת)

4.   לרבי יהודה בן גיאת

                    א.        לבבי אליכם סגלת נדיבים

                     ב.         מה לי לרוות פני ארץ בדמעתי

                      ג.         למי בקעו דמעיך נחלים

                     ד.         בעברי על פני רמון מפחד

                    ה.        הקבל פני דודך לרעים כי כבר

                      ו.         לפני כרוב שלש אורו שני אורים

5.   לרבי מאיר אבן קמניאל

                    א.        פנו דרכינו ותנו יקר

                     ב.         יום סב הידיד מעלי

                      ג.         דלה ורקה מבלי מדוה

                     ד.         רדו עבים והורידו רביבים

                    ה.        לא האמין אמון עלי תולעת

6.   לרבי יוסף הלוי בן מיגש

                    א.        בן יעקב יוסף בדור ודור

                     ב.         ערכו כיום רעיוני

                      ג.         דרשי תורה יתהלכו מעיר אל עיר

                     ד.         אשר בנה בשחק מעלותיו

7.   לרבי חלפון הלוי

                    א.        ילד לגן עדן בצען איש ואיש

                     ב.         לבי מעירי לעלות לבית קדשי ועירי

                      ג.         הנחם הגביר חלפון בחלפו

                     ד.         נאם אסף ביום אסף חרוזיו

8.   לרבי נתן בר שמואל החבר

                    א.        הפשט הזמן בגדי חרדות

                     ב.         בנות ליל אשר ליל עמיתן

                      ג.         האל מקור חיים בך אצר

                     ד.         אבני נזר מתנוססות (אגרת)

9.   לרבי יוסף בן צדיק

                    א.        בלבי משכנות יוסף חקקים

                     ב.         גביר תורה וגבור התעודה

                      ג.         הראיתם ברק בא מעני

                     ד.         שפתי היתה אתמול יתרה

10.   לרבי שמואל (אבו אלחסן) בן מוריל

                    א.        לך עיני בפוך ליל קרעות

                     ב.         העוד לילדות נפשך נכספת

                      ג.         כבר הלבישך השיר שרדו

11.   לרבי לוי בן אלתבאן

                    א.        למה לנפש הכסיל תשוי

                     ב.         שלום לבת רבו נגופיה

                      ג.         זמן העז כצור פניו ומצחו

12.   לרבי שלמה (אבו איוב) אלמעלם

                    א.        סגור לבי ארון דת לידידות

                     ב.         רדה עב טל רדה רוה אדמות

                      ג.         שלום שלום רב לשלמה

13.   לרבי דוד נרבוני

                    א.        קראני כתב ידו (אגרת)

                     ב.         חזות קשה הגד לי (אגרת)

                      ג.         ממני אני יוסף הלוי (אגרת)

14.   לרבי דוד (אלחסן) בן הדין

                    א.        מי יתנני כפר לעפר ישקני

                     ב.         נלאה לרפאות כל צרי חלינו

                      ג.         שלמה בהוד נתנה מעלפת

15.   לרבי יצחק (אבו אברהים) בן עזרא

                     ד.         אש הגדוד נפלה ונפלאת

                    ה.        הנה אני משא אלי רוחי

                      ו.         אחי מוסר גביר ושר

16.   לרבי מבורך (אבו אפצאיל) בן החבר

                    א.        חשבתני אדני כוס ושלך

                     ב.         הלא יכון הלך גוים לאורם

                      ג.         אל גב מברך הגביר מלבוש

17.   לרבי יהודה בן עזרא

                    א.        אם הנדד מכל שכם שכמי

                     ב.         עם נהרי עדן אשר יבכו בכה

                      ג.         ראה זמן כי האנוש הבל ואז

18.   לרבי יצחק (אבו אברהים) בן ברון

                    א.        זמן אסר בעוד ליל רכובו

                     ב.         מפאתי היכל אש הסנה רכל על הכלי

19.   לרבי יוסף (אבו עמר) בן מאתקה

                    א.        ויש בת שיר כבת עין חקקה

                     ב.         לך השר לך חן חן תשואות

20.   לרבי אהרן בן בטיחה

                    א.        עפר אשר נקרא שמו אהרן

                     ב.         תלנתי עלי נפשי

21.   לרבי יצחק בן ברוך

                    א.        שיר חדש בפי כלנו כי ילד ילד לנו

                     ב.         לרב יצחק נשיא כל הנסיכים

22.   לרבי יאשיה (אבו אלפראג) בן בזאז

                    א.        נפש אשר כבד מאד חליה

                     ב.         עמדו ברקים קט והתמהמהו

23.   לאברהם (אבו אסחק) בן אלרביב

                    א.        ישא צבי צבאות בני יצהר

                     ב.         בכנפי החלום אעוף כיונה

24.   לרבי יהודה (אבו זכריה) בן אבון

                    א.        נפשי לשלום אותך פקדת

                     ב.         הם הם ימי תבל וליליה

25.   לרבי שלמה (אל רביע) בן גבאי

                    א.        בשוטי מעברות מזרח ותימן

                     ב.         לעת כזאת תכל עיני ותרד

26.   לרבי נחמן (אבו אסחק) בן אזהר

                    א.        זאת אל נחמן השר כתבו

                     ב.         רחמי עבים יהמיו לערוגת גן ירק

27.   לרבי שלמה בן גיאת

                    א.        עין נדיבה אשר תשוט כסחרת

                     ב.         תשאות חן חן לאבן הראשה

28.   לרבי יהושע (אבו סעיד) בן דוסא (אבן קרקא)

                    א.        גבר זמן וירד ביהושע

                     ב.         מי זה אשר יפתח צרור (אגרת)

29.   אשירה לידידי

                    א.        רב לכם מוכיחי בריב (לאיש ושמו אברהם)

                     ב.         דודים נסעו לבי שסעו (לר' אברהם)

                      ג.         מי יעבר לנו לעבר ים (לר' חביב (אהוב) אלמהדוי)

                     ד.         שיר דברו צפיו וקול נשאו (לאבו יוסוף בן אלמעלם)

                    ה.        אשר שמך סגלה לסגלה (לר' יהודה אל סגלת)

                      ו.         היתנכר נזיר אחים לאחיו (ליוסף בן אלשאמי)

                     ז.         הגם לכבש ארי שדי וזיזן (לר' יצחק בן אלשאמו)

                    ח.        אשר פזר בדלח אין ללקטו (אברהם (אבו אסחק) בן באסה)

                    ט.        לא מתמול פיות שחוק נמלאו (יוסף (אבו עמר) בן ברון)

                      י.         השר עטרת כל ידידיך (אבינצר בן אלישע האלכסנדרוני)

                   יא.       ארץ כילדה היתה יונקת (לר' יצחק היתום)

                   יב.       התירא הנחשים השרפים (להחזן משה בן הראש)

                    יג.        ראשי עם עת התאסף ומלכים בסודם (לרבי יוסף)

                   יד.       צוה ישועות יעקב אל נורא (לרבי יעקב)

                   טו.       יאור יואר אשר דמה לנחש (לרבי יחזקאל בן יעקב)

                   טז.      שאו שלום לרב הדור נשיאו (לרבי ברוך ב"ר יצחק)

                    יז.        איך מעינות חכמה לך נמסרו (לרבי חננאל בן ישועה)

                   יח.       אל בחלום ליל תשמחי דוה (ליוסף (אבו אלחגאג) בן לאיר)

                   יט.       אמת אשפט ואדינה בצדק (לרבי יעקב בן לביל ויצחק בן עשהאל)

                     כ.         הבכוס הלבנה יין אדמדם הורק (ליצחק (אבו אברהים) בן מהראג)

                  כא.      אדון יצרו אסיר יוצרו וקונו (לרבי משה בן אלששי)

                   כב.      הלבי ים ממלא על גדותיו (לרבי יוסף בן עזרא)

                   כג.       בעלת כשפים אשר ארכו נדודיה (לרבי שלמה בן פרוצאל)

                   כד.      צבי שני אורים שלש (לרבי יצחק אבן קרשבין)

                  כה.      אראה זמן רקד נגדי ושמח (לרבי שלמה (אבו אלרביע) ברקרשפין)

                   כו.       בלבי לך נטעים נעמנים (לרבי דונש בן אבי שכם)

30.   לאלמונים

                    א.        דוד מתקו מליו מאוד מנפת

                     ב.         שמש אשר פנה וצל המעלות

                      ג.         בי הצבי בי אדני

                     ד.         אהבי לחייו יפיקו חן

                    ה.        יפעת עפרים שאגת אריה

                      ו.         בי צבי נדר תארו גוף ראיו לכלא

                     ז.         איך מעינות עיני אוכח

                    ח.        אלוף החן את אלופי

                    ט.        חי הידיד אם יש תעלה אחריו

                      י.         יעידוני בני ימים חלומות

                   יא.       צלעי קדמו שלום לדודכם

                   יב.       נדיב לבב כליל יפי

                    יג.        פעליך רצון האל מפיקים

                   יד.       בלבי סוד ואולם את נביאו

                   טו.       שושן חסדים וחבצלת

                   טז.      פני אדם וצח לבבי לבבו

                    יז.        יין אהבים ויין שפת שני

                   יח.       עפר בין אנוש יתאחד בלבד

                   יט.       לשוני כבדה אז יום שלחתיו

                     כ.         האין צרי אל מחלה נצחת

                  כא.      לא העננים הם אשר נבקעו

                   כב.      השחת רחמיו עמי אהובי

                   כג.       הקולך זה אחי אחוה ואהבה

                   כד.      שלומותי שאי יונת רחקים

                  כה.      נפשי פדות רע אשר אמצא בפיו

                   כו.       בדמי גביעינו הבה נכבה אש צלעינו

                   כז.       כשסע הגדי שסע לבבי

 

ספר רביעי: שירי הספד וקינה

1.     פתיחה להספד

                    א.        אמונות יהגה חכי

                     ב.         אליכם קרא

                      ג.         רדפים אחרי הבל

                     ד.         ספדים על מה הקיפו

                    ה.        נדיבי עם למי נקהלו

                      ו.         בטרם תקונן

2.     על פטירת רבי ברוך נ"ע

                    א.        מה לעם יקראו עצרה

                     ב.         שכבים בטח עורו

                      ג.         מה לעם כי מררו

                     ד.         קול הקריה הומה

                    ה.        נאסף אביר רעים

                      ו.         אוי לצעירי הצאן

3.     על מותו של רבי שלמה פרוצאל

                    א.        אהה לא יום בשורה לך ידידי

                     ב.         זאת התלאה לבל אשכח מצריה

                      ג.         זעק יער עלי ארז והילל

4.     בני בית אבן עזרא

                    א.        עלי כזאת תבכינה

                     ב.         עם נהרי עדן אשר יבכו בכה

                      ג.         ראה זמן כי האנוש הבל ואז

                     ד.         אחי מוסר גביר ושר

5.     על מות ידידים

                    א.        הילילו נדיבי עם ואזרחיו

                     ב.         היש איש שם על לב

                      ג.         היום לא יום רננה

                     ד.         נהי למדה לשוני

                    ה.        אהה כי ראשים חפו

                      ו.         הרים ביום סיני לך רעשו

                     ז.         איך קול כחולה שמעתי

                    ח.        ביום נדת ונפרדת

                    ט.        בנות ליל אשר ליל עמיתן

                      י.         שאלוני התירא רע זמנך

6.     קינה

                    א.        מרעי ושכני

                     ב.         יכלו כליותי

                      ג.         איככה פקדתי

                     ד.         הה בתי השכחת משכנך

                    ה.        שובה עבד עולם

                      ו.         בת נדיב חגרת שק על בעלה

                     ז.         איך בת עיני כל היום בוכיה

                    ח.        אהה נבקע תהום רבה

                    ט.        על מה זה רעי

                      י.         ידידי מר לי מר

                   יא.       ליעלת חן תמה

                   יב.       גלמודה אשר פתאם סר צלה

                    יג.        ילד נחטף מחיק יולד

                   יד.       הידעו הדמעות מי שפכם

                   טו.       שמעו מלכים והאזינו נסיכים

 

ספר חמישי: שבחים ומשלים

1.     שבח

                    א.        יונה תקנן על אמיריה

                     ב.         שמע מכל עבדיך שלומות

                      ג.         לנדיב אספה נפשו תבונות

                     ד.         השר אשר מושבך איתן

                    ה.        מי זאת הדר פנים בשמש גלתה

2.     בקשה ותודה

                    א.        יקיר עלי פלגי יקר פרח

                     ב.         ארון חכמה אשר עליו

                      ג.         לאט לי אין כמו ברזל לבבי

                     ד.         סבבתני נדיבתך

3.     משלי חכמה ומוסר

                    א.        אם נפשך יקרה בעיניך

                     ב.         לבי עמד כי מי בסוד

                      ג.         ביום טוב לבך שמן ודשן

                     ד.         הה אל שמועה צללה לה אזן

                    ה.        אם הזמן יהיה עלי ראשך לצל

                      ו.         תמהו בני מוסר והביטו

                     ז.         יריבוני בך הלכי חשכים

                    ח.        אהבים העלו בלב להבים

                    ט.        נפשי לבית אל נכספה גם כלתה

                      י.         לקראת מקור חיי אמת ארוצה

                   יא.       עבדי זמן עבדי עבדים הם

                   יב.       מה תאמין בזמן אשר אין בו אמת

                    יג.        שמח בפני חבריך

                   יד.       בראות לבי לכסיל יפרץ

                   טו.       כנדה היתה תבל לפני

                   טז.      לבבי מה תרדף הון ועשר

                    יז.        עצל הלא תבוש ותכלם

                   יח.       שובי יחידה אל מנוחך שובי

                   יט.       הוי הלמדים חכמת עצלות

                     כ.         אם לאלהיך לבד תוחילי

                  כא.      מה לי ולכם ימי נעורים

4.     הזדמנות

                    א.        מעם אדני זאת יצאה בעם האל

                     ב.         שמחו בני תורה ומוריה

                      ג.         נמת ונרדמת וחרד קמת

                     ד.         נשאוני תמול חדרי לבבך

                    ה.        אלי רפאני וארפא

                      ו.         בכל לבי אמת ובכל מאדי

                     ז.         שמש וירח לעולם שרתו

                    ח.        בעלי ריב וניב אהבים וניבו

                    ט.        דאגה שברה לבי בכל עת

                      י.         בדי ערוגות הזמן זרחו

                   יא.       ראי תמהים ושואלים מה חרי

                   יב.       על מה נגיד החן ושר היפי

                    יג.        יאיצון הנדדים בידידים

                   יד.       אהי כפר לרוח תחלה על

                   טו.       יום נד זהבי צבי ארח וברח ובי

 

ספר שישי: מכתמים וחידות

1.     רשימה על קערה

                    א.        אחי שכל אשר ידיו לארחים

                     ב.         חתן בחי שמך וחי מלכי

                      ג.         הנה אני כקן לכל עופות

                     ד.         ידידים סבבו שלחן נדיב לב

                    ה.        חושו בני שכל אלי שלחן

                      ו.         יפה מראה פקח עין ראה את

                     ז.         ראו שחים כיום אתמל במים

                    ח.        אני הים ובי דגים ירצון

                    ט.        ראו שלחן אשר ידמה לפלך

                      י.         אם תהיה אכל אשר נתן

2.     על היין

                    א.        בגר ובלוי וביתום

                     ב.         שלחיך כלי בשיר ליצחק

                      ג.         בך אעיר זמרות כל ימותי

                     ד.         נטה אל בית ידידך ויינו

3.     על נעורים, זקנה ומוות

                    א.        ילדי זמן בפני צבי הוסרו

                     ב.         לו יהיה כהן משרת אל

                      ג.         ילדות אהה נס מפני שחרות

                     ד.         יום קננה יונה בקן ערב

                    ה.        שחתי מאור ימים ילבן תארי

                      ו.         שער שיבה בהראות יחידי

                     ז.         ראה שכן תבל

4.     חרוזים משותפים

                    א.        אני אשמח בך דודי לבדי

                     ב.         עזב גאוה וחוס על דל

                      ג.         לי קנאו עבים ברב דמעי ואם

                     ד.         רסיסי לילה גן הבשמים

                    ה.        הה לי ידידי מפרידת אח

                      ו.         ומה תשאל בעד דוה לנדך

                     ז.         קחה לבי קחה לך משמותם

                    ח.        נמתי לצד יגון ולבי ער

5.     שנינה

                    א.        בעת נרפש מקור השיר ונשחת

                     ב.         שלמה יאחז ראשי דברים

                      ג.         לא נקראתי רק נקראתי

                     ד.         קרא חתן כתב אלדד ומידד

                    ה.        ואין באי למרחצכם לרחצה

                      ו.         ומיום הנדד הרבה פצעי

6.     חדוד

                    א.        ואמר מה לעפעפי צבי חן

                     ב.         הר הלבנון אחזה מנגד

                      ג.         באתם למימי מעין ותאמרו

                     ד.         אני כפר לעפר קם בליל

                    ה.        אלופי או רעי אתה

                      ו.         ראה הים ומה טוב מעללו

                     ז.         ותפוח אמת אל לא בראו

                    ח.        עצי עדן נתנו לפני תפוחם

                    ט.        עפר עלי פניו נקדת מר דרור

7.     העט

                    א.        ראה שרביט קצר קומה ונקלה

                     ב.         ומה צפור אשר יקיא שחורים

                      ג.         אמר מה הוא אשר יען דברים

                     ד.         ומה דקה ורקה וחלקה

8.     שמות

                    א.        כי תשאלו מי תאהב ואענה

                     ב.         ומה תראה במאתים שמך

                      ג.         איך נעלם ממך

                     ד.         לראש השם עשירית כף תצוה

                    ה.        אמר לאיש אשר הפליא שמהו

                      ו.         הפך רכבו ושים ביתו בראשו

                     ז.         אם ראש דברך אחרית השם תשו

                    ח.        ממחמדי אהבי שוו

                    ט.        סקל בלבך נתיב דעת וגם

                      י.         רביעית מ"ם

                   יא.       אחר עשרה שים אבי חכם

                   יב.       תנה את עינך אחר יהודה

                    יג.        ראיתם דג בלעו דג

                   יד.       שמנה בהסירך מחמשה

                   טו.       הפך השם ותמצא רב פעלים

                   טז.      אחיות נתנו לבכור יהודה

                    יז.        תנה עינך עלי מזלג

                   יח.       מידעי במו מחצית שלשה

9.     פירות

                    א.        תבה דמות קבה מתלעת

                     ב.         ומה מדור מסגר מסביבו

                      ג.         אמר לי מה דמות בתים לבנים

                     ד.         ומה מת על פני ארץ משלח

                    ה.        ומה מעון בלי שער מסגר

10. בעלי החי

                    א.        קחה ראשית שמך גם אחריתו

                     ב.         ומה מלך מפרנס את עדתו

                      ג.         ומה מלך במגבעת אדמה

11. כלי בית

                    א.        שלשה הם אמונה מעשיהם

                     ב.         בליעל ויריח מדנים

                      ג.         אשרי ידידים למדו דתנו

                     ד.         ומה עור אשר עינו בראשו

                    ה.        כלי מכיל לאין תכלית וקצה

12. שונות

                    א.        יעלת החן תשאלני

                     ב.         ומה פרדס נטעיו הוד ויקר

                      ג.         וחכה על פני מים תשלח

                     ד.         ומה בכה בלי עין ועפעף

                    ה.        ומי חשוק אשר תפנה בכל עת

                      ו.         איעצך איה

                     ז.         בשבעים אב משרת טוב תשסף

13. סתומות

                    א.        קחה אש אהבה רבה יתרה

                     ב.         בראש השם תשוה כף כפולה

                      ג.         קח משמך שמי שתי אותות

                     ד.         שמאלו אתנה פדיון לנפשי

                    ה.        גביר בו שש ואין בו שש ובושש

                      ו.         ידידים שאלו על שם עמיתי

                     ז.         הפוך את החיל וגם את הרכב

14. תרגום מערבית

                    א.        ליל הנדד הארך והתאחר

                     ב.         נקלותי ודלותי לפרוד

                      ג.         אשישות מבלי יין כבדות

                     ד.         ונשקפת בעד סתרי סתרים

 

נוספות: שירי חול

1.     שירי ידידֹת

                    א.        הנחם הגביר חלפון בחלפו

                     ב.         אבקש את אבדתי

                      ג.         ראשי בשמים ידך קטפת

                     ד.         חלפו אניות בגביר חלפון

                    ה.        רוח בחלפון תחלוף

                      ו.         יונת רחוקים עלי אמיר מצפצפת

                     ז.         עדי מתי דודי נתיב פרוד אאלף

                    ח.        צבית ארצות היא אחותי ויפתי

                    ט.        מועדי הזמן חלקים חנפים

                      י.         פני הגביר החדשות

                   יא.       ברכות כפולות עשיות צניפות

                   יב.       הדמעות יערפו

                    יג.        סוד אהבים איכה אכיל

                   יד.       עורה כבודי

                   טו.       מלפני צבי לאט אזל

                   טז.      שיר עלמות אשנן

                    יז.        לך חן חן נגיד כל הנגידים

                   יח.       עורה והעירה כבודך

                   יט.       אט לי חזק לבב רפה מתנים

2.     שירי דודים

                    א.        ימות עולם חדשו

                     ב.         בערה בלב גחלת

3.     שירי ציון

                    א.        לציון

 

נוספות: שירי קֹדש

4.     מֻחַרַךְ

                    א.        אלהי נשמה שנתתה בי

5.     מאורה

                    א.        ישעי צמח

6.     סליחה

                    א.        אשימה מגמתי לקונן על אגמי מים

7.     אהבה

                    א.        יום נכספו נפשים וכלו

8.     קינה

                    א.        אוי כי עוני

 

 

שירי קודש

 


ספר שביעי: יוצרות

1.     נשמת

                    א.        נשמת ידידי עליון שכני ציון

                     ב.        נשמת יחידה חשוקה ועדה מאשרת

                      ג.        נשמת ידידים פליטת זרע איתני

                     ד.        נשמת יפת עלמות על אלוף נעוריה וטוב טעמו

                    ה.         נשמת ידועי חליים אנשי מכאבות מימי קדמוני

                      ו.        נשמת ידידים יקרים יבאון ייחדון ישב ערץ

2.     מי כמוך

                    א.        אלהים בקדש חזיתיך

                     ב.         אל נעלה בשפריר מעוני

                      ג.         אפתחה שערי רנני

                     ד.         מי כמוך אין כמוך

                    ה.        אבאר קצת פלאי אלהים

                      ו.         מי כמוך יחיד מקים כשל בך נלאה כל משל

                     ז.         אדון חסדך בל יחדל

                    ח.        מי כמוך בחיריך מעידים

                    ט.        מי כמוך עמקות גלה

                      י.         את נתיבי רעיון אכונן

                   יא.       אל מי אדמך ואמשילך

                   יב.       מי כמוך ואין כמוך

3.     יוצר

                    א.        אסיר משתחוה ארץ אפים

                     ב.         יומם ולילה הלל לאדני

                      ג.         אסיר משחר את פני רבו

                     ד.         יונת אלם צקי לחשך

                    ה.        אשמחה באלי כי שמחני בפעלו

                      ו.         אגגי הנותן רוזנים משחק

4.     אופן

                    א.        ידי רשים נחלשים מהשיג די כפרם

                     ב.         יה אנה אמצאך מקומך נעלה ונעלם

                      ג.         ישעך יזכירו עם בך יכתירו

                     ד.         יה בפי קדשים קדוש יאמר לו

                    ה.        יקר אדון הנפלאות לא שבעה עין לראות

                      ו.         יחו לשון חזות אישון אשר יחזה פלאיך

                     ז.         שלשו קדוש וכשרפים שמו קדשו

                    ח.        יבשו אלי וספו אלי

                    ט.        יאתה שדי לך מלוכה וגדלה

                      י.         שלשו קדוש

                   יא.       יושבי גנים ממקהלם

                   יב.       יקדישון היום שלוש שרפי אש נשקה

                    יג.        יחדו נא כל איש בטוב רחשו אל והודו זכרו ושם קדשו

                   יד.       יצורי אש במצבאם מפארים שמך האל

                   טו.       יציר רק אל מעשי אל המאירים מחשכים

                   טז.      יקירים אדירים משרתי אל בהדמו

                    יז.        ידידות משכנותיך וארבע מחנותיך

5.     מאורה

                    א.        יעלת חן קומי אורי צאי ממאסרך

                     ב.         אימה נאוה ושחורה ביין תרעלה שכורה

                      ג.         ירושלים כרמא די אלה עלמא

                     ד.         יריעות שלמה איך בתוך אהלי קדר

                    ה.        מתי להר המור תקרא דרור

                      ו.         ימס לבבי לקול שממה שכחה רננה

                     ז.         יסף יגון יספים אמץ באל עליון

                    ח.        מה אתנה בכפר עפר שארח

                    ט.        יפעת מלכי תרא ותגל

                      י.         ישע חכי מהאל מושיעך

                   יא.       ידך אל שנה אל עם מבכים

                   יב.       ים סוף וסיני למדוני אורח ידידי יארח

                    יג.        ירחם בך יתום אסיר תקוה

                   יד.       יזכרו פלאך צבא מרום על-גלילי זבול

                   טו.       יום אור בהיר או עת זמיר יד עמל לא יניח

                   טז.      ישן בכנפי הנדוד נרדם בפאתי מאסר

                    יז.        ימין עזך אל ויד עזרך שלח לעזר את שאר עדרך

                   יח.       רם אשר מרומו יראה רזי שפלים

                   יט.       כימי הנעורים מי יתנני

                     כ.         ישוב לאחור צל נטה בעוד יומם

                  כא.      יקרך עד עלי תעצמך

                   כב.      אמרות האל טהורות מפנינים הם יקרות

                   כג.       יהמו שושנים צור בתוך קמשונים

6.     אהבה

                    א.        ימים מאז הקדשו לפני אל והתחזקו

                     ב.         לכם בני ציון הכאבים

                      ג.         יה למיחלים הפק יד רצונך ולי אני

                     ד.         ירמון מסלותי והעקב יישר

                    ה.        יונה מה תהגי ומה תהמי

                      ו.         יונה איך תדמי כי איבתיך

                     ז.         ימי חרפי זכרתים בצוקתי

                    ח.        ירשו למצער אהוביך והתנכרו

                    ט.        נודע בכל המון גם בהמוני

                      י.         יעלת חן קולך ערב בהגותך חקי חרב

                   יא.       מה לאחותי כי חשבה ימים על מצור נצבה

                   יב.       מה תספרו לפני דודי או מה תזכירו

                    יג.        יודעי הפיצני ימי עני לגור בבין עקרב וצפעוני

                   יד.       כמה גדרת בעבי

                   טו.       ידדות נעורים עד אן תשי

                   טז.      מאז מעון האהבה היית

                    יז.        [כאן במהדורת זמורה מופיע שוב "ימי חרפי זכרתים בצוקתי"]

                   יח.       יעלת חן ממעונה רחקה

                   יט.       קולכם בני ציון מעלכם

                     כ.         חן מצאה בת יצאה לקראתך

                  כא.      יגל חלום חזינות עם גלה

                   כב.      יונתי לילה רחבות סבבה

                   כג.       ימינך השיבות ונטה ימינו צר

                   כד.      יונת רחוקים נגני היטיבי

                  כה.      ידיד עליון שמע הגיון כאשר אשמיעך

                   כו.       שובב לבית קדשי עדיי ואת שאהבה נפשי

                   כז.       ייטב בעיניך נעים שירי ומיטב מהללי  [חסר]

                  כח.      עמי בקרבתם עדי בשובה

                  כט.      ישר חקי בכל מאדך

7.     זולת

                    א.        יבשר עם לא אלמן

                     ב.         אלהי מעשיו מה נפלאים אימיו מה נוראים

                      ג.         יום נחית גאולים לשומם תחת צללים

                     ד.         יודעי יגוני יספו באש לבי כידוד

                    ה.        יום נפלא בן עמרם נפלאת בעיני הסבה

                      ו.         אזרח עלה בידו אור דברך לא יכבה

                     ז.         אגגי בהתנכלו להכרית מארץ פליטתנו

8.     גאלה

                    א.        יום ליבשה נהפכו מצולים

                     ב.         אל יעלז בנפלי צרי וגעלי

                      ג.         יש ארכה ומרפא יש צרי אל כאבי

                     ד.         ירושלים למוגיך השקי את כוס מרריך

                    ה.        יונת אלם רחקים שושנת העמקים

                      ו.         יורדי תהמים מנשוא אמיך

                     ז.         יושב אמלל והולך שולל

                    ח.        יאמץ לבבך ומועדך יחלי

                    ט.        יעבר עלי רצונך כאשר עבר חרונך

                      י.         יושב ושומם בגלות ודומם

                   יא.       יונה נשאתה על כנפי נשרים

 

 

ספר שמיני: קרובות

1.                  רהוטה

                                               א.              וירד איש אלהים גבר הקם

                                               ב.               ישרו בעיני כל דרכיך

2.      סלוק

3.      קדשה

4.      אזהרות

5.      פזמון לאזהרות

6.                  סדר

                                            א.              ויהי בימי אחשורוש

                                            ב.               אסלסלה תורתך סלה אשר שמת בי לעדה

7.      קרובה

                                               א.                 איכה כלילת יפי מתנכרה לעין כל בשר

                                               ב.                  אתה כוננת מישרים ועתדת יום פקדתך

                                                ג.                  אראה היום במקדש מעט עטוף כאביון

                                               ד.                  את מלחמות אדני בהנקמו לי אחזה

8.      שירי תפילה שונים

                                               א.                  יהי חסדך לנמחני אלהים אדני חילי

                                               ב.                  אדני אדני

                                                ג.                   צל ידי אל חי יהי לך מחסה

                                               ד.                  קראים בלבב שלם שאלו לשלום שלם

                                               ה.                  מודים לך לבות תמימים לילות וימים

                                                ו.                   עד מה כבודי לכלמה

                                                ז.                   כל עצמותי תאמרנה אדני מי כמוך

                                               ח.                  קראו מלאכי שמים אלפי הצבאות

                                               ט.                  רבי רחמיך רבבי רבבות

                                                י.                   יד פדות תפרש לרוח נבקה

                                             יא.                אפל כוכב ושפל מרכב ונפל למשכב

9.      זמר

                                            א.                 אתותינו התמהמהו איה אלהי אליהו

                                            ב.                  יום שבתון אין לשכח

                                             ג.                  על אהבתך אשתה גביעי

                                            ד.                  יקר יום השבת תגדיל בברית שלום וחיים

                                            ה.                 סערה עניה שאפה וצופיה

                                             ו.                  ישעי צמח והצלח ופרח ומאורי זרח

                                             ז.                  יחיש לפדותי המלאך הגאל אתי

                                            ח.                 צאן אבדות בגלות להו תניח

                                            ט.                 ידעי מכאבי אל תתמהמהו מהביא

                                             י.                  יחד באורך אל נאור נראה אור

 

ספר תשיעי: סליחות

1.        פזמון

                                         א.                    יצאת חפשית עלך נשבר

                                         ב.                     יום בקול המלה נגד סגולה

                                          ג.                     יחיד נמצא לכל דרשו נגלה

                                         ד.                     ידע מכאובו ומחבש לעצבותינו

                                         ה.                    יוצאת אל החרבה מים סוף ומיד מענים

                                          ו.                     לנחלי דתך חקים ישרים

                                          ז.                     יד מעללי תכביד כבלי

                                         ח.                    יסד האדמה ומציב גבוליה

                                         ט.                    שארית יוסף ייחלון קץ פלאות

                                          י.                     ירצה צור אין כערכו שועת עמו ושיחו

                                       יא.                   לבית ישראל יחיש ישועתו

                                        יב.                   ידע תדע פני צאנך בעת רצון

                                         יג.                    יעלו לאלף ולרבבה כבני צאן

                                        יד.                   יונות הושתו שכם בארץ ערבה ושוחה

                                       טו.                   ידע תדע פני צאנך אשר הגלום

                                       טז.                  אשרי עין ראתה כהן בהוד ועטרת

2.        מסתאגיב

                                      א.   בשם אדני אל עולם

                                      ב.   זכר רחמיך אדני וחסדיך

                                       ג.    לך אדני הגדלה

                                      ד.   כי אדני עליון נורא מלך גדול

                                      ה.   אשרי העם ידעי תרועה

                                       ו.    ברכי נפשי את אדני

                                       ז.    אבל אשמים אנחנו

3.        תחנון

                                      א.   יעירוני רעיוני וסוד לבי ומשאלו

                                      ב.   יום נקבצו המוניך להתודות פשעיהם

                                       ג.    אדני אויב גבר על עם קדוש ונבר

                                      ד.   יום רכב על עב קל צורי ונלחם בצורי

                                      ה.   אדני יגוני קראוני אל אבל יום סמך

4.        קינה

                                      א.                    איכה צאן ההרגה מרבציהן נפוצות

                                      ב.                     יום אכפי הכבדתי ויכפלו עוני

                                       ג.                     יום הגליתי מחדרי משכני

                                      ד.                     יום חובי ענה בי ואנחה הציקתני

                                      ה.                    יונה מה לך מקוננת תרבי תלנות ואנחות

                                       ו.                     ירה חציו אל תוך לבי זמן והחלני

5.        ודוי

                                      א.   טרם אענה אני שוגג, מתחולל ומתמגג

                                      ב.   רבונו של עולם אמרתי עוני אנשנו

6.        בקשה

                                      א.   אברך את אדני אשר יעצני

                                      ב.   אדני יום לך אערך תחנה

                                       ג.    אדני נגדך כל תאותי

7.        תחנה

                                      א.   הושיעה אדני כי גמר חסיד

                                      ב.   רעה ישראל יאזין

                                       ג.    אדני אל מי בלעדי חסדיך

8.        פיוט

                                      א.   אדון עבדיו הריץ מבית עבדים

                                      ב.   צרי טבח הכינו ויאמרו זאת קוינו

                                       ג.    יום מנוחה אות בין אל ובין קדשים

                                      ד.   כוכב שלח אורהו מה תסתירהו

                                      ה.   חלו פני אל פרשי כפים

                                       ו.    אל אלהים לך ייחל לבבי

                                       ז.    אומרה ביום רבו חילי מה תשתוחחי נפשי

                                      ח.   אל ביתך רצים צבאות כבני צבאות

                                      ט.   ילדי ישרון בעל צר חלו

                                       י.    יזוב דמי לבי ועיני בעצבוני

                                    יא. יפה כתרצה נעימת מאמר

                                     יב.  קול קורא ממעמקים נגע עד לב שחקים

                                      יג.  נאם האדון אשר מבקשים זרע אמוני

                                     יד.  יונת רחוקים נדדה יערה

                                    טו. ראשו תקומם מעפר גלות ושבי

                                    טז. ידידות נפשי נצתה

                                     יז.  אודה אדני על כי טבות גמלנו

                                    יח. אחלי יכנו לפני אל ארחי

                                    יט. יפה מה טבו אהליך

                                      כ.   ירד עלי הרים ולא יכילו

9.        סליחות

                                      א.   ימינך נשא עוני פשוטה לקבל תשובה

                                      ב.   רצה רנת מתיחדים ותהיה למנחה חשובה

                                       ג.    ידעו הבנים השובבים

                                      ד.   ישן אל תרדם ועזב התלהלהך

                                      ה.   ילוד יעקב יצעק לאל שכן גבהים

                                       ו.    יצו האל לדל שאל ויהיו דלתיו פתחות

                                       ז.    יצורים וצפון חבם כחמר בימינך

                                      ח.   ירושלם האנחי ודמעך ציון הסכי

                                      ט.   ישן מתי תקיץ מחשק נשפך

                                       י.    ישרים דרשי נפש אשר עברו חרוניך

                                    יא. יום צר עלי יצור אליך אשובה

                                     יב.  יום להיטיב תקרא מי זה יכלה טובך

                                      יג.  יללת בני גברה מיללת אגלים

                                     יד.  אבלה אמללה ארץ

                                    טו. יוחל צמא ראות מאין

                                    טז. יבשו האפיקים וכל מעיניהם

                                     יז.  נתן מטר על פני ארץ

                                    יח. פלשתים נאספים ואדומים שסים

                                    יט. עזרי מעם אדני מגיני וסתרי

                                      כ.   ירדו שמי כבודי הוה לי עליהם

                                    כא.משתחוים להדרת קדש הר אריאל

                                    כב. נאלם שפך לבו  גרונו בקראו נחר

                                     כג.  יצרי ראשית צרי התעני כשכור

                                    כד. מלאך שמך בקרבו לתמך ימיני ולסעוד

                                    כה.נפשי אם לבבי תפדי ממכה טריה

                                     כו.  יוני גאיות המות בפחדן

                                     כז. חרדי לב הדחתים מנוהם ומשכנם

                                    כח.גזרי הלבבות המים כים לאביהם

                                    כט.אליך אלכה ועיני למעונך

                                       ל.   אשר הבר שעפיו ואזניו לאל גלה

                                    לא. יום אעטף כשאל בינה הגיוני

                                    לב. יה למתי צפנת חזיון תנחומיך

                                     לג.  רחמיך שאלתי וכלו לישעך עיני

10.    תוכחה

11.    מישב

 

ספר עשירי: רשיות

1.        פתיחה

                                א.                     אקונן על מר תלאותי

                                ב.                     אשימה מגמתי לקונן על אגמי מים

                                 ג.                      מכל בני חלוף מתי מות

                                ד.                     בלבי ורעיוני ובשפתי רנני

                                ה.                     יה שמע אביוניך המחלים פניך

2.        מקדמה למלכויות

                                א.                     ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך

                                ב.                     כי לאדני המלוכה ומשל בגוים

                                 ג.                      אדני מלכנו הוא יושיענו

3.        מחרך

                                א.                     הלנפלים תקומה מבור עני הטבעו

                                ב.                     שובי נפשי למנוחיכי

                                 ג.                      הא לך אנחנו אל מודים

                                ד.                     אמיץ אמץ אמונים וחוגגם

                                ה.                     מידך היתה ללבי

                                 ו.                      מי יתנני עבד אלוה עשני

                                 ז.                      אערך שבחי ימי בעולמך ושני

                                ח.                     יקרו נסיך לאם בך נושעת

                                ט.                     שם אלהים אודה בשיחי

                                 י.                      יאתו לך תשבחות

                              יא.                   שובי נפשי למנוחיכי

4.        רשיות

                                א.                     ינחם לבב נפעם ונחלה ונהיה

                                ב.                     משגיב בכחו מי בלתו וכמהו

                                 ג.                      יצאה לקדמך כלה לך כלתה

                                ד.                     ידועת אמונות דחי השקרים

                                ה.                     המון אכד וארך הביא בלבי מרך

                                 ו.                      לערך שיר באנו ונעם צור לחזות

                                 ז.                      עבד אשר יעיר לשחרך שחר

                                ח.                     יקרה שכנה גויה כאור ישכן במאפליה

                                ט.                     יפית יחידה בעודך בי ונעמת לי

                                 י.                      יענה פי מהללך צור בלי דמיון וערך

                              יא.                   יחידה יחדי נא אל אמונה

                               יב.                    יביאון דברים מעטי חסדים

                                יג.                    יגילון באור מזרחך יום חילך

                               יד.                    ידידי השכחת חנתך בבין שדי

                              טו.                   יחידה שחרי האל ומפיו

                              טז.                   יה לשחר מעונך כליתי

                               יז.                    נערץ בקדשים רבה

                              יח.                   גדלו אהיה כאשר גדלכם

                              יט.                   ית פרישי מופתיא דיעבד מלכא עלאה

                                כ.                     יום נכספו נפשים וכלו

                              כא.                  ימי כלו ועיני כלו

                              כב.                   יה שמך ארוממך וצדקתך לא אכסה

                               כג.                    אל שמחת גילי שכן הדביר

                              כד.                   ישראל בחירי אל עבדיך ועדיך

                              כה.                  יעלה ויבא אצלך זכרון

                               כו.                    ישנה בחיק ילדות למתי תשכבי

                               כז.                   גלילי זבל ראו הדרך ונבעתו

                              כח.                  יחלו פני אל חי חסידיו וישאלו

                              כט.                  יה למתי בבית שבי אסבלה על נדדך

                                 ל.                     ידעתני בטרם תצרני

                              לא.                   יעירוני בשמך רעיוני

                              לב.                   יפה וטוב לאחז בביתך מחנה

                               לג.                    ישן ולבו ער

                              לד.                   ימין אדני הלא את

                              לה.                   יקרה תהלתך גילי משוש לבי

                               לו.                    אני קטן מאד מן החסדים

                               לז.                    כל כוכבי בקר לך ישירו

                              לח.                   יאירון כוכבי נשפי וישבו ימי חרפי

                              לט.                   ייטב לך מענה לשון ביום אברכך

5.        גמר


 

שירים שטרם מוינו (זמני)

1.      היכל אדני ומקדש הדמו

 

הגות

 
ספר הכוזרי

בתרגום יהודה אבן תיבון

 

כתב יוסף המלך

מכתב ר' חסדאי אבן-שפרוט למלך הכוזרים

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

מאמר רביעי

מאמר חמישי

חתימת הספר

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

 

·      ישראל ויסברוט

·           איה לביא

·      יכין זיק

·           ליעד רינות

·      אירית עקרבי פרל

·           אורית סוקר

·      ר"ל

·           שגיא

·      תרצה ורדי

·           ראובן ש"י גלעד

·      ברוריה בן-ברוך

·           ענת בר-סימן-טוב

·      אלעד שאול זמיר

·           יניב פרקש

·      שנהב ברטוב

·           אלה שפירא-כהנא

·      אורלי בטלהיים

·           נורית שושני

·      אמיר ברטוב

·           דקלה פלנר

·      ברק פז

·           מיכאל בירנבום

·      אודי יוליס

·           נחום ונגרוב

·      שי שפירא

·           עדית כהן

·      שלומית אפל

·           רבקה קולבינגר

·      אסנת קליימן

·           אבי שמידמן

·      בתיה פריד

·           רות ששון

·      דניאל פריש

·            

 

הגיהו:

·         משה נועם

·         נורית רכס

·         רחל ויטנברג

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org